Koranen

Koranen kan läsas på olika sätt - med olika syften. En troende muslim som i den ser Guds uppenbarade ord, förmedlade av ängeln Gabriel till profeten Muhammed för över 1400 år sedan, läser den med en känsla av djup tacksamhet och med den vördnad som bör visas Guds slutgiltiga budskap till människorna.

Koranen är den sista av den serie uppenbarelser som utgör grunden för de tre abrahamitiska religionerna - varken tidens tand eller människohand har kunnat förvanska den. En icke-troende kan läsa den som ett viktigt tidshistoriskt dokument eller som det unika verk den är i världslitteraturen där epos, drama och poesi flätas in i det religiösa budskapet och med detta bildar en helhet som fängslar läsaren med sin säregna skönhet, särskilt i sin ursprungliga arabiska språkdräkt. Traditionen och Koranen själv vittnar om att det var så som många i det hedniska Quraysh i Mekka reagerade inför profetens förkunnelse, och bland dem som från början var öppet fientliga mot och oemottagliga för hans kallelse till islam, underkastelse inför Guds vilja.

Bernström, Muhammed Knut. Koranens Budskap. Stockholm: Sakina Förlag.

Koranens första kapitel al-Fatiha.